Valid XHTML 1.0 Transitional

UPUTE I UVJETI

OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE


SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator putovanja SUNČANA VURA d.o.o. jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl.)

CIJENE ARANŽMANA, PRIJAVE I UPLATE

Cijene aranžmana određene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa. Cijene usluga u drugim valutama izračunavaju se po prodajnom tečaju Zagrebačke banke koji je uvećan za 2% bankovnih provizija. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena ako dođe do promjene tečaja valute na osnovu koje je izračunata cijena aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca.

U slučaju povišenja većeg od 10% kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu. Prijave i uplate vrijede pod sljedećim uvjetima:

 1. Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, preostalih 70% iznosa aranžmana treba uplatiti 15 dana prije polaska na putovanje.
 2. Za rezervacije na upit plaća se akontacija od 30% ukupne cijene aranžmana i na dan potvrde rezervacije od strane organizatora putovanja vrši se uplata u skladu s uvjetima iz prve točke.

Otkaz potvrđene rezervacije na upit smatra se kao otkaz putovanja od strane putnika te se primjenjuju opći uvjeti putovanja.
Kod organizacije tečajeva jezika i kampova, prevladavaju uvjeti škole s kojom Sunčana vura ima ugovor.

ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ

Organizator zadržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz ugovora ako prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, ukloniti ili izbjeći, a koje bi za organizatora predstavljale valjani razlog da program ne odjavi ili promjeni rezervaciju, ako bi iste postojale u trenutku samog nastajanja i prodaje aranžmana.

Organizator također ima pravo na otkaz ugovora u slučaju da se ne prijavi dovoljan
broj putnika predviđen za pojedinu vrstu prijevoza:

 • za aranžmane s posebnim najmom aviona (charter) - 80% popunjenosti mjesta
 • za putovanja autobusom - najmanje 35 putnika
 • za aranžmane IT (letovi na redovnim linijama) - najmanje 10 putnika.

Organizator je dužan obavijestiti putnika o nastalim promjenama najmanje 5 dana prije početka putovanja. U tom slučaju organizator ne preuzima obvezu za naknadom štete, već putniku vraća cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana. Putniku se ne snose troškovi vize, cijepljenja ili sličnih usluga potrebnih za pojedini program.

PROMJENA REZERVACIJE

Za svaku promjenu već potvrđene rezervacije, ako je ona još moguća, organizator tereti putnika za iznos od 150 kn po ugovoru. Svaka promjena datuma putovanja ne smatra se promjenom rezervacije, već kao otkaz putovanja, za koje vrijedi uvjet naknade štete iz otkaza putovanja.

OTKAZ PUTOVANJA

Putnik ima pravo na pismeni otkaz aranžmana na prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje. Ovisno o datumu pismenog otkaza putovanja, određuje se visina storno troškova:

 • za otkaz do 45 dana prije početka putovanja organizator zadržava 10% cijene aranžmana
 • za otkaz od 44 do uključivo 35 dana prije početka putovanja organizator zadržava 50% cijene aranžmana
 • za otkaz od 34 do uključivo 1 dan prije početka putovanja, organizator zadržava 80% cijene aranžmana.

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje na sam dan polaska ili u trenutku njegova početka, organizator ima pravo zadržati cjelokupni iznos cijene aranžmana koja se može uvećati za visinu stvarno nastalih troškova.

PUTNIKOVO OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ako putnik prilikom sklapanja ugovora smatra da može doći do nepredvidivih okolnosti otkaza putovanja (koje se mogu dogoditi njemu ili njegovoj užoj obitelji), može položiti odstupninu, odnosno sklopiti premiju osiguranja u slučaju otkaza putovanja. Polog odstupnine ili uplata premije osiguranja mora se sklopiti pri potpisu ugovora o putovanju. Nakon potpisa ugovora nije moguće uplatiti osiguranje od otkaza putovanja.

Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obveznu pismenu potvrdu: bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji, vojni poziv. Bez obzira na uplaćenu odstupninu, SUNČANA VURA ima pravo podmiriti nastale administrativne troškove. Administrativni troškovi iznose 10% od cijene aranžmana. U slučaju da putnik otkaže putovanje, odnosno odstupi od ugovora zbog više sile, a nije položio odstupninu SUNČANA VURA ima pravo na podmirivanje svih nastalih troškova, a razliku je dužna vratiti putniku.

PUTNIKOVO OSIGURANJE OD NEZGODE

Ukoliko osiguranje od nezgode/nesreće nije uključeno u cijenu aranžmana, preporučujemo putnicima da takvo osiguranje ugovore s Alianz osiguranjem d.d.

ORGANIZATOROVE OBVEZE

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluge, kao i izboru izvršitelja usluga, pažnjom dobrog organizatora te brinuti se o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima turizma. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjene ili nemogućnost realizacije usluga nastalih zbog više sile ili zbog kašnjenja prijevoznog sredstva u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama.

PUTNIKOVE OBVEZE

Putnik je dužan da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju putuje i zemalja koje prolazi u tranzitu. Putnik je dužan informirati se o važećim propisima vezanim uz vize, devizne, carinske i zdravstvene propise (cijepljenje).

Putnik mora poštivati kućni red u ugostiteljskim i hotelskim objektima (kod većine hotela srednje i visoke kategorije postoje posebni kodeksi oblačenja prilikom ulaska u restoran, npr. duge hlače) te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koju bi pretrpio putnik u ovom primjeru. Putnik je dužan prilikom sklapanja ugovora dati pravovaljane podatke (ime mora biti identično onome u putovnici) na osnovu kojih će organizator izvršiti rezervaciju i najkasnije 2 dana prije odlaska na putovanje obavijestiti putnika o točnom satu odlaska te o ostalim potrebnim informacijama glede putovanja.

OBAVIJEST O ODLASKU NA PUTOVANJE

Obavijest o odlasku putnik će dobiti najkasnije 2 dana prije odlaska. U obavijesti je navedeno vrijeme polijetanja zrakoplova, odnosno odlaska na putovanje. U slučaju da putnik do 1 dan prije odlaska ne primi obavijest o odlasku, dužan se sam informirati o vremenu odlaska na putovanje u turističkoj agenciji gdje je uplatio aranžman.

ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i prihvatiti odgovarajući dokument. Putnik je dužan sam se informirati o potrebama cijepljenja za pojedine destinacije. Cijepljene je obvezno i kad takav propis nastupi nakon zaključenja ugovora o putovanju te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko cijepljenje nije protivno putnikovom zdravlju; u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu i pružanje usluga u domovini i inozemstvu, u opsegu i na način koji je propisan od strane zdravstvene ustanove te je dužan upoznati se s njima prije putovanja. Preporučamo zdravstveno osiguranje u slučaju oboljenja ili nezgode za boravka u inozemstvu.

OSNOVNE INFORMACIJE O USLUGAMA I SMJEŠTAJU

Informacije koje putnik dobije u poslovnici, organizatora ne obvezuju u većoj mjeri nego što su obavijesti navedene u programu putovanja. To vrijedi i za informacije i hotelske prospekte koje putnik dobije u hotelu ili apartmanu. Važeći su jedino podaci iz kataloga te podaci koji su napisani u ugovoru/prijavnici o putovanju, koja je sklopljena neposredno između SUNČANE VURE i putnika.

RJEŠAVANJE PRITUŽBI

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik nositelj ugovora ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Organizator neće primijeniti postupak grupne pritužbe - one koju podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.

Pritužbeni postupak:

 • odmah na samom mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora te u njegovoj prisutnosti i kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samom mjestu ponuđeno rješenje prigovora koji odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti
 • ako uzrok prigovora ne bi bio otklonjen, putnik o tome sastavlja s predstavnikom pismenu potvrdu
 • najkasnije 8 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor na prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove; organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana
 • organizator je dužan pismeno odgovoriti na ovaj prigovor u roku od 8 dana po primitku prigovora na prodajnom mjestu.

Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davatelja usluge.

Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje osobe, sudske ustanove ili davanje informacija u javna glasila.

Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na mjestu odmora.

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovim se isključuje naknada idealne štete.

NADLEŽNOST SUDA

U smislu gornje točke ovih općih uvjeta, kupcu usluge pripada pravo reklamacije kod organizatora programa. Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, pripada mu pravo sudskog arbitriranja. Za takve slučajeve ugovara se nadležnost suda u mjestu poslovanja odgovornog organizatora.

UVJETI ZA AKCIJSKE ARANŽMANE

 • promjene datuma putovanja nakon kupnje nisu dozvoljene
 • povrat sredstava u slučaju odustajanja od putovanja nije dozvoljen
 • Sunčana vura ne preuzima troškove u slučaju ne dobivanja viza

SUNČANA VURA d.o.o., Kožarska 2, 10000 Zagreb


Sunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org